информатика (оқу құралы)


Скачать/Жүктеу

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз 3
/ тарау
ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАТИКА. ЭЕМ ЖӨНІНДЕ
1.1. Информация. Информатика. ЭЕМ, оның даму кезеңдері 6
1.2. Есептеуіш техниканың қысқаша даму тарихы 9
1.3. Компьютер жұмысының принципі. Ішкі жад.
Екілік код. Информацияның олшем бірлігі 12
1. 4: Жадтың сыйымдылығы. Адрес. Машиналық сөз.
Кодтар кестесі 15
1.5. Дербес компьютер архитектурасы. Жүйелік блок 18
1.6. Процессор. Микропроцессор үлгілсрі. Ішкі жад бөлімдері 22
1.7. Пернетақта 26
1.8. Бейнемонитор. Принтер 29
1.9. Магниттік дискілср. Дискіжетек 31
Бақылау сұрақтары 34
Жаттығулар 35

II тарау
КОМПЬЮТЕРДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҰЙЬІМДАСТЫРУ.
АЛГОРИТМДЕУ НЕГІЗДЕРІ
2.1. Бүтін санды түрлі санау жүйелерінде өрнектеу 36
2.2. Сандардыц ЭЕМ-де жазылуы 38
2.3. Алгоритм. Алгоритм қасиеттері 39
2.4. Информация өлшемі. Алгоритм ұғымын нақтылау.
Т ьюринг машинасы 41
2.5. Машиналық тілдегі программа 44
2.6. Аударғыш. Интерпретатор. Компилятор.
Программалау тілдері 46
2.7. Үлгі 49
2.8. Алгоритмнің жазылу түрлері мен құрылымдық негіздері 52
2.9. Тармақталу, таңдау командалары 58
2.10. Цикл 61
2.11. Итерациялық циклдср 65
2.12. Жиым 66
2.13. Көмекші алгоритм. Алгоритм-функция 68
2.14. Күрделі алгоритмдср. ОБП тілдері жөнінде 70
Бақылау сұрақтары 74
Жаттығулар 75
2.15. Программалау мысалдары. Информацияны қорғау…. 77
Информацияны қорғау. Криптография элементтері 82
Тапсырмалар 85
III тарау
МS DOS. ФАЙЛДЫҚ ЖҮЙЕ
3.1. Компьютерді жабдықтау программалары.
Операциялық жүйе. МS DOS 87
3.2.Файл 90
3.3.Каталог. Файлдық жүйе 92
3.4.Каталогтарды алмастыру. СD, СD.., МD командалары.
Жаңа каталог ашу 94
3.5.Маршрут белгісі. Файлдың толық аты 95
3.6.СLS, Format, Сору, Сору соn, Del командалары 96
Бақылау сұрақтары 97
Жаттығулар 99
3. тарау
Norton Commander
4.1.Norton Commander (NС) 100
4.1.1.N С жөнінде. Панельдер. Каталогтарды алмастыру 100
4.1.2.NC жәрдемі. Файл мазмұнын экранда көру 102
4.1.3.NC жүйесінде жаңа каталог ашу.
Мәтіндік файлмен жұмыс. Save, Quit командалары 103
4.1.4 NC жүйесіндегі Сору, ren, Del командалары.
Файлды басып шығару 104
4.1.5.NC мәзірі. NC-тен шығу 106
Бақылау сұрақтары 108
Жаттығулар 109
4. тарау
ФАЙЛДЫ АРХИВТЕУ. ВИРУСҚА ҚАРСЫ ПРОГРАММАЛАР
5.1.Файлды архивтеу және архивті ашу. 1Ю
5.2.Arj архивтеушісі …..110
Аrj архивтеушісі арқылы архивтелген файлды ашу. 111
5.3.Сommander Compression архивтеушісі арқылы архивтеу 111
Архивті ашу 112
5.4.Norton Commander-де Rar архивтеушісімен жұмыс. Файлды архивтеу…113
Архивті ашу 11З
5.5Компьютерлік вирусқа қарсы программалар 114
Aidstest программасы 115
Drweb программасы 115
Бақылау сұрақтары 116
5. тарау
WINDOWS 95,WINDOWS 98,2000
6.1. Windows жөнінде. Терезелер. Объект ұғымы.
ОLE техологиясы 117
6.2. Дербес компьютерде файлдық жүйені ұйымдастыру. FАТ кестесі…122
6.3. Жұмыс үстелі 123
6.4. Windows-тан шығу. ScanDisk программасы 126
6.5. Бума. Белгіше. Жарлық 127
6.6. Терезені бүктеу, жаю, жабу 128
6.7. Терезені үлкейту, кішірейту, жылжыту. Объектіні тандау 129
6.8. Жылдам жадты дұрыс пайдалану 129
6.9. Жетекші. Буманы ашу. Қосымшаны іске қосу 129
6.10. Жаңа бума құру. Буманы өшіру 131

6.11.MS DOS-қа, NC-ге өту. Қайтып оралу 131
1.4. Жанама мәзір …131
1.5. Алмастыру буфері. Буферге көшіру. Буферден кірістіру 132
1.6. Жетекшіден көшіру, жылжыту және өшіру 133
1.7. Файлды өшіру. Қоржын (кәрзіңке) 133
1.8. Кездейсоқ өшірілген файлды қалпына келтіру 134
1.9. Басқару панелі. WINAMP файлы 134
1.10. Программа жарлығын бас мәзір құрамына енгізу 136
1.11. Файлды дефрагментациялау. Дискіні форматтау 137
1.12. Архивтеуші WinZip программасы 137
1.13. WinRar арқылы файлды архивтеу және архивті ашу 139
1.14. Вирусқа қарсы АVР программасы 139
1.15. WINDOWS анықтамалығы 140
1.16. Раіnt графикалық редакторы 141
2. Бірінші топ құралдары 143
3. Екінші топ құралдары 145
4. Суретті жылжыту, көшіру 146
5. Суретті басып шығару 147
Бақылау сұрақтары .147
IV Тарау
WORD 97, WORD 2000 мәтіндік редакторлары
2.16. Редактор терезесі 149
2.17. Редактор мәзірі 151
2.18. Аспаптар панелі …1.54
2.19. Форматтау панелі 155
Панельдерге қосымша түймелер орнату 156
2.20. Сызғыштар 156
2.21. Құжатты теру, редакциялау. Қаріп 157
Жоларалық, символаралық интервалдарды форматтау 158
Дәреже көрсеткішті және индексті теру 159
7.7 Символдар терезесі. Формулалар редакторы 160
Формулар редакторын Басқару панелінен орнату 161
3.2. Аспалы жол 162
3.3. Үзіндіні тандау. Үзіндімен жұмыс 162
3.4. Тізім 163
3.5. Макрос. Статистика. Қүжатты қорғау 165
3.6. Колонтитул. Сілтеме (түсіндірме) 165
3.7. Файлды сақтау 167
3.8. Файлды ашу, мазмұнын көріп шығу. Қүжаттар терезесін жабу. WORD-тан шығу 168
3.9. Үзінділерді қүжаттқа кірістіру. Файлдарды біріктіру 169
3.10. Файлды көшіру, жылжыту және жою… 170
3.11. Кесте құру. Кестелер және Шекаралар панелі 170
3.12. Құжатты бағаналарға бөлу 173
3.13. Стиль, Шаблон 174
3.14. Сурет салу. Суретті Сlip Gallery-ден кірістіру 175
3.15. Мәтіннің сурет қатарына жазылуын ұйымдастыру. Кадр 176

1.17. Сурет көлемін өзгерту. Суретті жылжыту 177
1.18. Графикалық панель 178
1.19. WordArt нысаны 178
1.20. Беттерді форматтау 179
6. Бет параметрлерін орнату 179
7. Беттерді нөмірлеу 180
1.21. Құжат беттерін көріп шығу 181
1.22. Құжатты басып шығару 181
Бақылау сұрақтары 182
V тарау
ИНТЕРНЕТ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА
2.22. Интернет 184
3.16. Жергілікті желі және Интернет 184
3.17. ТСР/ІР жүйелік хаттамасы 185
8.1.3.World Wide Web(WWW). Веб-бет. Гиперсілтеме 186
3.18. Internet Explorer 187
3.19. Веб-бетті іздеу. URL адрестері 188
3.20. Файлды тасымалдау хаттамасы (ҒГР) 190
3.21. Телеконференциялар 191
2.23. Электрондық пошта. Internet Mail 191
Параметрлер терезесі 193
Мәлімет құру және жіберу 193
2.24. НТМL тілі элементтері 195
2.25. Мicrosoft Word-та Веб-бет құру. Бетте гиперсілтеме орнату 198
2.26. Веб-сайт 199
2.27. FrontPage 2000-ды пайдаланып Веб-беттер құру
және гиперсілтеме орнату 200
2.28. Қашықтан оқыту.
FrontPage 2000-ды пайдаланып электрондық оқулық құру 201
Бақылау сұрақтары 203
VI тарау
ЕХСЕL 97, ЕХСЕL 2000
6.11. Электрондық кестелер жөнінде. Ехсеl 97 205
6.12. Үяшықтар. Үяшықтар блогы 207
6.13. Ағымдық ұяшық. Ұяшықтар блогын тандау 207
6.14. Деректер типтері. Ұяшықты форматтау 208
6.15. Ұяшықтармен жүргізілетін операциялар 209
9.5.1. Ұяшыққа енгізілген деректерді түзету. Кестені сақтау, оқу 209
93.2. Ұяшық көлемін өзгерту. Тор сызықтарын алып тастау 210
9.5.3. Ұяшықты, ұяшықтар блогын өшіру 210
9.5.4. Ұяшықты, ұяшықтар блогын жылжыту және көшіру 211
9.5.5. Қаріпті өзгерту. Ұяшықтар диапазонын бояу 211
6.16. Ұяшықтар блогын автотолтыру 211
6.17. Абсолютті және салыстырмалы адрестеу 212
6.18. Функцияны кестелеу 214
6.19. Ұяшықтардағы сандарды түрлендіру. 215

[email protected] осы такырыптарга материалдар.


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы