МЕКТЕПТЕГІ ДИСКОТЕКА


Скачать/Жүктеу

Қазіргі кездегі өнер мен мәдениеттің даму ерекшеліктері.

Мәдениет қоғамдық құбылыс. Мәдегаіеттің философиялық ғылымындағы айқыңдалуы. Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасатын орны. Адамның  жеке басының қалыптасуында  шығармашылықтың алатын орны.  Музыка мәдениетінің даму  зандылықтары, критерилері

Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру  және дискотеканьің дамуы.

 

Тынығу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі міндеті – жастардың көпшілік мәдени қарым-қатынасын қалыптастыру. Көніл кәтеру кештерін дұрыс ұйымдастыру – жастарды тәрбиелеудің бірден-бір тиімді жолы. Дискотека ұйымдастыру жұмыстарының үлгілі іс-тәжірибесін жинактау. 

Дискотеканы басқарудың негізгі принциптері.

Жастар демалысының жаңа түрі ретінде дискотсканың қызметінің негізгі бағыттары. Жастардың батыстық мәдениетке сыни көзқарасын қалыптастырудағы дискотеканың рөлі.

Жастардың ұягтық мәдени дәстүрлері мен дағдыларды құрметтеуші қалыптаструдағы дискотеканың рөлі.

Дискотека классикалық және қазіргі заманғы өнердің көркем үл-   гілерін насихаттарын түр ретінде.

Мектептік дискотеканьг ұйымдастыру мен қызметінің өзіндік ерекшеліктері, оның мектептегі басқа да көркемөнер турлерімен байланысы. Дискотека ықтилармсн саяси-тәрбиелік жұмыс жүргізу түрі ретінде.

Дискобағдарламалар құрудың әдістемесі

Тақырыптық бағдарламаның, бір репертуарының көркемдік-идеялық мазмұнының жопе оларды қоюдың сапалы деңгейіне қойылатын талап]).

Дискобағдарламаның драматургиялық негізі болып табылатын сцснаридің жоспары.

Дискобағдарлама идеясының бағдарламаларға тақьрып пен идеямен бағдарламасының нақтылығы. Дискотекада көркем және мәнерлі сөйлеудің тәсілдері.

Монтаж — дискобағдарламадағы материалдардың  композициялық қурылысының негізгі  әдісі. Дискобағдарлама құрылымындағы ойынның рөлі мом алатын орны. Дискотекадағы онын арқылы қарым-қатынас жасаудын өзіндік ерекшелігі. Мектептік дискотекалар жэне оньтң техникальщ жабдыкггалуының өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып оның элементтерін талдау.

Публистикалық  дискомениталь, ақпараттъгқ дископонарама, эс-традалық дискоқонылым — дискобағдарламаның негізгі түрі. Поэтикалық соз, музыка, зстрадалык, жэнс бг. корсетімдері, сурет, мүсін, көркем сурет, кино үзінділер  көрсетілімдерінін монтажына  негізделген дискобағдарламаның синтетикалығы.

Дискобағдарламаның   жарнамасы.    Дискотеканы    безендірудің ңегізгі элементтсрі — залды гүлмсн бсздндіру.  жарықпсн,  қамтамасыз ету, сахнаны жабдықтауды (бөлікгер, пашо, перделер т.б.) Дискотека жүргізушінің музыкалық-шығармашылық (ұйыадастырушылық) қызметі.

Мектеп дискотекасын жүргізушінің  рөлі,  оның  коммуникативтік және ағартушылық қызметі. Жүргізуші дискобағдарламаның тақырыптық жэнс вдсялық бағыттарын айкындачшы. Жүргізушінің профессионалдылығьі   беделдігі,  музыкалық дайындығы,  қарапайьмдылығы, шешендігі, өзін-өзі ұстаудың табііғішығы, қарым-қатынас жасау мәдениеті , өткірлігі мен тапқырлығы, эмоционалдылығы, жағымдылыгы. ойдан шыгару қасиеті. Жүргізушінің  аудиторияга психологиялык, әсер етуді ұйымдастырудағы рөлі. Дискотека жүргізушінің икемділігі оның қазіргі бидің негізгі элементтерін білуі. Жүргізуші ақындық карым-қатынас кезіндеғі жетекші ретінде.

Дискотеканы техникамен жабдықтау 

Дискотекадағы жарықпен жабдықтау аппаратурасы Жарық беру түрлері: жұмыстың, авариялық, декоротивтік, ішпошінацііялық. Слаид-тармен жұмыс. Слаид — филъм туралы түсінік. Дискобағдарламадағы бейнемонтаждң тәсілдері. Дискобағдарламадағы бейне аплостраиялар. Слаид — плакат, слаид — парақ. Дискотокада гүсп м;ык;шык. кчім-ііознцншы пайдалану.

Электро-акустикалық аспаптар: микрофондар, дыбыс кушет-кіііпер, дыбыс түсіргіштер. Дыбыс жазғыштардың түрлері және олар-дың мүмкіндікгері күй табақтарын сақлау. Бөлме акустикасы. Дыыс бұзушылықпен, ілумей күрес. Электр ошақтар меи элеклрофотідаі). МапЦгофондар, күгіммен сақтау жағдайларының ережелері. Маггаі   тофшіьмді жасау. Слайд-фильмдерді дыбыстау.

Дискотекадағы музыка, икемділік және хореография. Музыка дискобағдарламадағы    қарым-қатынас жасау мен эмоциядық әсер етдің   құралы.   Музыкалық   монтаждың   тэсілдері.   Классіпсалық   және    халықтық музыканы дискотекада пандалану. Дискобағдарламаладағы  сүйемелдеу (фоновая) музыкасы, жазудың орындаушымен сәйкесгігі Днскотекадағы дыбыстық аушмның белгілі мөлшсрі. Музыкалық мате  риалдарды тандау принциптері. Фонотека бастаулары.

Көгашлік би мәдениеті және оқушылардың би демглысын ріым стіільдерінің компоненттерін біріктіруге болатын мүмкіндік. Би кезінде сюрттық элемснттсрдің көптсп ксздссетіндігі.

Хастя, «каратэ» — жаңа дискобгоіер. Дискотекаға дсайв пен рок-н-ролл-дың қайтып оралуы. Днскобағдарлама курылысңндағы фоль-клорлық билер. Ең жақсы жеке орындаудағы жэне ойдані шығарылғаи бішерге байқау. Поігтоміаю дискобагдарламадаіы гошостр|аіпія ретінде. Көлеңке экрандағы би иллюстрашмсы. Бір ойындары, оны оқушьшардың үйренуі.


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы