Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ


Скачать/Жүктеу

Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ (сауалнама) – кәсіпорынға қызметкер туралы қажетті барлық ақпаратты беретін ең бір ыңғайлы құжаттың бірі.

Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ (сауалнама) бір данада қолмен толтырылады. Түзетуге және бүлдіруге жол берілмейді. Бекітілген арнайы үлгісі бар.

Үлгі

Кадр есебі жөніндегі жеке

І С  П А Р А Ғ Ы

Л И Ч Н Ы Й  Л И С Т О К

по учету кадров

1.Тегі

Фамилия

аты

имя

әкесінің аты

отчество

Фотосуретке

арналған

орын

Место

для

фотокарточки

 

 

2. Жынысы

3. Туған күні, айы және жылы

Пол                                     Год, число и м-ц рождения

4. Туған жері

Место рождения

5. Ұлты

Национальность

6. Білімі

Образование

Оқу орнының атауы және

оның тұрған жері

Название учебного заведения и его местонахождение

Түскен жылы

Год

поступления

Бітірген немесе шыққан жылы

Год окончания или ухода

Қандай мамандық бойынша білім алды

По какой специальности обучался

Оқу орнын бітірген соң кім болып шықты, диплом нөмірін көрсету керек

Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома

 
 

 

7. Қандай шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білесіз

Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете

(оқи аласыз ба әлде сөздікпен аудара аласыз ба, оқи аласыз ба әлде түсінсе аласыз ба, еркін сөйлейсіз бе)

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Ғылыми дәрежеңіз, атағыңыз —    Ученая степень, ученое звание не имею

9. Қандай ғылыми еңбектеріңіз бен жаңалықтарыңыз бар      Какие имеете научные труды и изобретения

____________

10. Еңбек жолы (жоғары және арнаулы орта оқу орындарында оқыған жылдарын, әскери қызметін,  қоса атқарған жұмысын, т.б. қоса есептегенде)

Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,

военную службу, работу по совместительству и др.)

Бұл тармақты толтырғанда мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар кезінде қалай аталса, сол қалпында берілсін, әскери қызметтің лауазымы, округі қоса көрсетілсін

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности, округа

Айы және жылы

Месяц и год

Қызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін

Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)

Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері

Местонахождение учреждения, организации, предприятия

келген

вступления

кеткен

ухода

11. Сайланбалы органдарға қатысуы  —

Участие выборных органах

Сайланбалы органның тұрған жері

Местонахождение выборного органа

Сайланбалы органның атауы

Название выборного органа

Кім болып сайланған

В качестве кого избран

Жылы

Год

сайланған

избрания

шығарылған

выбытия

12. Қандай мемлекеттік наградаларыңыз бар   —

Какие имеете государственные награды

______жоқ_____

13. Әскери қызметке қатысы және әскери атағы        Отношение к воинской обязанности и воинское звание

 

Құрамы                                                                               Әскер түрі

Состав                                                                                Род войск

 

14. Жеке іс парағын толтырған кездегі отбасы жағдайы.

Семейное положение в момент заполнения личного листка не замужем

 

(отбасы мүшелерінің туған жылын, тегін, аты мен әкесінің атын көрсетіп жазыңыз)

(перечислить членов семье с указанием года рождения, фамилии, имени, отчества)

15. Мекен-жайы мен телефоны

Домашний адрес и телефон

 

Өзінің қолы   __________

(толтырған күні)                                                  Личная подпись

(дата заполнения)

(Жеке іс парағын толтырушы қызметкер кейінгі өзгерістер туралы (білімі, ғылыми дәреже, атақ алуы т.с.с.) қызмет орнына хабарлауға міндетті. Бұл мағлұматтар жеке іс қағазына түсіріледі).

(Работник, заполняющий листок, обязан о всех последующих изменениях (образования, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщать по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело).

 


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы