Қосу реттегіш аппаратураға техникалық қызмет көрсету және жөндеу


Скачать/Жүктеу

1000 В дейінгі электр аппараттарына техникалық қызмет көрсету кезеңдік терсеру, тазарту және үсақ жөндеу болып табылады. Қызмет көрсетудің кезеңділігі падаланылу шарттарына қарай жергілікті нұсқаулықтарға байланысты 2-3 айда 1 реттен кем емес етіп белгіленеді.

Коммутациялық аппараттардың көп бөлігі байланыстарға байланысты істен шығады (байланыстар қосылмайды, сонымен бірге жоғарылаған байланыс кедергісі бар). Кей кезде істен шығу орамдағы оқшаулау кедергісінің төмендеуінен жэне орамдардың корпусқа байланысты ток қашуынан да болады. Аппарттардың істен шығуы кенеттен және біртіндеп болуы мүмкін, олар аппараттардың бөлек функционалды түйіндерімен бөлшектерінің тозуымен ескіруі себебінен болады.

Электр магнитті коммутациялық аппараттың сипатталатын бұзылуы кестеде берілген.

1000 В дейінгі кернеулі электр аппараттарына техникалық қызмет көрсету кезінде келесі жұмыстар жүргізіледі: тазарту, сыртқы жэне ішкі тексеру, байқалған ақауларды жою жэне қатыру резбаларды тарту.

Байланыстардың катушкалардың және басқа да ток өткізетін элементтердің қызуын бақылау;

Байланыстарды ластағыштардан тотықтардан, балқымалардан тазарту, олардың бір уақытта қосылуын реттеу;

Май толтырылған аппараттарда майдың температурасымен деңгейін бақылау (қажет болғанда май құю);

Балқығыш бөліктерін жэне бұзылған сақтандырғыштарды ауыстыру;

Реледегі пломбаның бүтіндігін аппарат пен шиттердегі пайдалану жазулардың болуын тексеру;

Сигнализация қондырғыларының жұмысын тексеру.

Тексеру алдында кернеуді өшіріп, оның негізгі байланыстарымен блок байланыстарындағы байқалуының алдын-алу шаралары қолданылады.

Магнитті қосқыштарды, контакторларды, қосқыш реостаттарды, автоматтарды тексеруді ерекше мұқият жүргізеді, өйткені олардың жүмысынан технологиялық жабдықтың жүмысы тэуелді болады. Тексеру кезінде жүмысшы байланыстар мен қосқыш аппараттың доғалы өшіретін қондырғысының, жылжымалы байланыстардың майысқыс байланыстарының жағдайына, автоматты өшіру тогының номиналды токқа сэйкестілігіне, магнитті қозғалтқышта қысқа ток қашудың орамының болуына көңіл аударады.

Тексеру кезінде қосатын аппараттар орналасқан қорғаныс жерлердің бүзылмағандығына назар аудару қажет. Тығыздалу бүзылған кезде аппаратқа шаң, лай еніп, контактты беткейлердің кедергісін жэне қызуын көбейтіп, бүл оқшаулаудың ескіруіне жэне апатқа экеліп соғуы мүмкін.

Электр магнитті коммутацияльщ аппараттардың бүзылуы және

оларды жою жөнінде үсыныстар кестесі.

Бүзылу___ Бүзылудың себебі мен сипаты. Жою эдістері.
Күюі, алғашқы түйісу сызығы бойынша коррозия. Доғаның үзақ

сөнуі.

Контакттердің жеткіліксіз басылуы, олардың ток қашу кезінде дірілдеуі. Контакттердің бастапқы басылуын көбейту (жаңа контактты пружина орнату немесе ескіні реттеу арқылы). Контакттердің жүктемеге сәйкестілігін тексеру жэне доға сөндіргіш катушканы қосудың дүрыстығын тексеру.
Контакттердің көп қызуы. Контакттердің бүзу қуатының сипаты мен жүктеменің токқа сэйкессіздігі немесе Контактты беткейдің балқыған жерлерін тазарту, контакттердің соңғы қосылуын

 

- доға сөндіргіш катушканың бүрыс қосылуы. көбейту, жүктеуге байланысты контакттерді ауыстыру.
Айнымалы ток коммутациялық аппараттарының магнит өткізгіштерінің дірілі. Контакттердің жүмыс тәртібіне сэйкес келмеуі, соңғы басудың жеткіліксіздіп, оның нэтижесінде контакттердің ауыспалы кедергісінің өсуі, контактты беткейдің нашарлануы. Қысқа мерзімді ток қашудың орамының болуы мен бүтіндігін тексеру, электро магнит орталығына зәкірдің жанасу жазықтығын тазарту.
Көп полюсті аппараттарда контакттердің эр уақытта қосылуы. Магнитті жүйенің бүзылуы. Контакттерді реттеу.

Кернеуі 1000 В жоғары электр аппараттарына техникалық қызмет көрсету электр шаруашылығына жауапты түлға бекіткен нүсқаулыққа сай жургізіледі. 1000 В жоғары электр аппараттарына техникалық қызмет көрсету жүмыстарының көлеміне келесі операциялар жатады:

-      жергілікті жағдайлармен анықталатын кестеге сай 1 айда кемінде 1 рет тексеру, ал негізгі жабдық үшін, сонымен бірге ортаның ортаның жоғары ылғалдылығымен агрессиялығы кезінде — айына кемінде 2 рет;

-      қондырғыларда тэулік сайын үнемі кезекшілік ету (сонымен қатар түнгі уақытта айына кемінде Ірет);

-  күн сайын электр аппараттарының жүмыс тэртібіне бақылыу жасау;
-технологияның,     қондырғылардың     жүмысының     үзілісі     кезінде

жүргізілетін жэне арнайы өшіруді талап етпейтін үсақ жөндеу.

Электр аппараттарын тексергенде келесі факторларға ерекше назар аударылады:

-          контакттардың, олардың байланыстарының жэне ток өткізетін бөліктерінің қызу температурасына, май толтырылған аппараттардағы майдың деңгейін жэне оның оқшауын;

-          оқшаулардың жағдайына;

_, -, кабельдердің жерсіндіру тізбегінің жағдаларына.

Жоспарланған тексерулерден басқа эр қысқа мерзімді ток қашудан кейін кезектен тыс тексеру жүргізіледі. Пайдаланудың ауыр шарттарында жергілікті нүсқаулықтар қосымша тексеру мерзімін белгілейді.

Реакторларды тексергенде бетонды колонкалар мен тірегіш оқшаулардың зақымдары,орамның тармақтарының деформациясының болмауын тексереді.

Жоғары кернеулі сөндіргіштерде контактты жүйелердің дүрыстығынмүқият бақылап отырады. Тексергенде шаңнан, ластағыштардан тазартып, осьтер мен шарнирлерді майлайды.

Аралық релені жөндеу, мысалы РПТ-100 жөндеуді оны бөлшектеп бүзу және контактты жүйесін тазарту арқылы жүргізеді. Қатыратын жэне контактты тармақтары мен магнит өткізгіштің катушкасын тексереді(суретті қара).


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы