«Батыр» ЖШС-нің қызметін ұйымдастыру жолдары


Скачать/Жүктеу

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Батыр» Қазақстан Республикасының  заңдылығы бойынша заңды тұлға болып табылады. Серіктестік құрылтайшысы болып ЖШС «Мирас» табылады.

Серіктестік атауы: мемлекеттік тілде ЖШС «Батыр» орыс  тілінде ТОО «Батыр»

Серіктестіктің орналасу мекен  жайы: Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Мұнайшы көшесі. Серіктестіктің іс- әрекетінің мерзімі шектеусіз.  «Батыр» ЖШС-нің айналысатын іс- әрекетінің  негізгі түрлері болып: құрылыстық – монтаждық жұмыстар, материалдық – техникалық қамтамасыз ету, сауда және коммерциялық іс- әрекет, ізденіс – жобалау және эксперттік жұмыстар, құрылыстық материал, бұйым және құрастыру өндірісі, т.б. табылады. ЖШС «Батыр» лицензия негізінде жұмыс жасайды. Мемлекеттік лицензия № 001427, мемлекеттік тіркелуге тұру туралы куәлігі № 3507-1915-ЖШС.

Серіктестіктің жарғылық капиталы 7730 мың теңге . Серіктестіктің жарғылық капиталына салым болып ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқық т.б табылады. Серіктестіктің мүлкінде қатысушылардың үлесі жарғылық капиталдың 100 пайызын құрайды. Серіктестіктің жоғарғы органы болып ЖШС «Мирас» табылады. ЖШС «Мирас»- тың қатысушысы осы ЖШС «Батыр» іс- әрекетімен байланысты кез–келген сұрақтарды қабылдауға құқылы. Атқарушы органы болып – директор табылады. Серіктестік іс- әрекетінің нәтижесін, бухгалтерлік есебін, қаржылық және статистикалық есебін жүргізеді. Осы іс-әрекетінің нәтижесі бойынша алынған таза табысы серіктестік қатысушысының шешімімен бөлінеді. Серіктестіктің мүмкін болған зияндары резервтік қор есебінен жабылады.

«Батыр» ЖШС-нің іс- әрекетінен түскен табысы соңғы үшжылдық мәлімет бойынша жылдан-жылға төмендеген. Бұл іс- әрекеттерден түскен табыстары 1- кестеде көрсетілген.

        Өнімді (жұмыс, қызмет) өндіруден түскен табыс көлемі мен құрылымы.

Іс-әрекет атауы       2005 жыл       2006 жыл      2007 жыл
  мың

теңге

үлес салмағы      %   мың

теңге

үлес салмағы    %   мың

теңге

үлес салмағы     %
1 Құрылыстық-монтаждық жұмыстан табыс  

 

 

150419,2

 

 

30,4

 

 

 

146533,5

 

 

 

32,2

 

 

 

143488,8

 

 

 

33,6

2 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету  

 

 

111824,8

 

 

 

22,6

 

 

 

106487,08

 

 

 

23,4

 

 

 

104200,2

 

 

 

24,4

3 Ізденіс- жобалау жұмысы

 

49480

 

 

10

 

 

38681,2

 

 

8,5

 

 

32028,7

 

 

7,5

4 Сауда және коммерциялық іс-әрекет  

 

102918,4

 

 

20,8

 

 

87374,02

 

 

19,2

 

 

83274,7

 

 

19,5

5 Құрылыстық материал, бұйым және құрастыру өндірісі  

 

 

 

73725,2

 

 

 

 

14,9

 

 

 

 

68260,9

 

 

 

 

15

 

 

 

 

61922,25

 

 

 

 

14,5

6 Басқалай қызметтен табыс  

 

6432,4

 

 

1,3

 

 

7736,2

 

 

1,7

 

 

2135,25

 

 

0,5

Барлығы    494800     100     455073     100   427050      100

Ең негізгі көрсеткіш болып — өндірілген өнім (орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет) бойынша табыс көлемі мен құрылымы табылады.  1-кестеден  көріп тұрғанымыздай, іс-әрекеттерден түскен табыс құны төмендеу тенденциясы көрсетіп тұр.  ЖШС «Батырдың» құрылыстық-монтаждық жұмыстан табыс басқа іс-әрекеттерге қарағанда 33,6 пайыз жоғарғы үлес салмақты көрсетіп тұр. Яғни, оның барлық құны 2005 жылы 494800 мың теңгені құраса, 2007 жылы 427050 мың теңгені құрап тұр. Сондай-ақ, жылдан-жылға, кейбір іс-әрекеттен табыс көп түссе, кейбіреумен аз түскен. Мысалы, құрылыстық- монтаждық жұмыстан табыс жылдан-жылға төмендеген. Бірақ, басқа қызметтерге қарағанда ең үлкен үлесті осы іс-әрекет алып отыр. Басқа қызметтерде жылдан-жылға түскен табыс төмен. Бұл, әрине, өндірісте басты рөлді алатын негізгі құралдарға тығыз байланысты. Кәсіпорынның іс-әрекеті негізгі құралдарсыз қалыптасуы мүмкін емес «Батыр» ЖШС-нің негізгі құралдарының көлемі мен құрылымын 2 – кестеден көруге болады.

«Батыр» ЖШС-нің   негізгі құралдарының көлемі мен құрылымы.

Негізгі құралдардың атауы       2005 жыл        2006 жыл       2007 жыл
 мың

теңге

үлес салмағы

%

 мың

теңге

үлес салмағы

%

 мың

теңге

үлес салмағы

%

1 Ғимараттар

33322

 

29,6

 

49704

 

37,9

    53055  

36,7

2 Құрылыс

3218

2,9

 

4314

 

3,3

      4193  

2,9

3 Беріліс құралдары  

2441

 

2,2

 

3007

 

2,3

      3325  

2,3

4 Машина құрал — жабдықтары  

 

31136

 

 

27,7

 

 

48933

 

 

37,3

 

56525

 

 

39,1

5 Көлік құралдары  

12538

 

11,1

 

18018

 

13,7

    19661  

13,6

6 Шаруашылық инвентарь құралы  

 

485

 

 

0,4

 

 

525

 

 

0,4

 

578

 

 

0,4

7 Өндірістік емес мақсаттағы нгізгі құрал  

 

 

29339

 

 

 

26,1

 

 

 

6683

 

 

 

5,1

 

 

7228

 

 

 

5

Барлық сомасы  

112479

 

100

 

131184

 

100

  144565  

100

2-кестені қорытындылай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: негізгі құралдардың барлық құны 2005 жыл – 112479 мың теңгені құраса, 2007 жылы – 144565 мың теңгені құрады. Бұл, әрине, жаңа линиялы өнім өндірісі бойынша игеру және тұтынуға байланысты жылдан-жылға өсіп тұрғанын көреміз. ЖШС «Батырдың» негізгі құралдардың ішінен машина құрал-жабдықтардан табыс 39,1 пайыз жоғарғы көрсеткішті көрсетіп тұр. Үш жылдық негізгі құралдар құны мен үлесіне талдау жасасақ , көп жағдайда, өндірістік мақсаттағы құралдар құны 2006 жылда алатын үлесі басқа жылдарға қарағанда жоғары болып келеді де, 2005 жылы өндірістік емес мақсаттағы негізгі құрал құнының алатын үлесі жоғары. Анықталған кезең бойынша өндірістік емес мақсаттағы негізгі құралдар құны жылдан-жылға тез төмендеуін көруге болады. Оның себебі: кәсіпорынның алатын табысы көбіне өндірістік мақсатқа байланысты болғандықтан. Жалпы, табысты алу мақсатында, міндетті түрде қатарласып шығындар жүреді. Сондықтан да, қаржылық нәтижені құрмастан бұрын өндіріске кеткен шығындар құрамы мен көлемі қажет. Оны 3-кестеден көруге болады.

ЖШС «Батырдың» өндіріске кеткен шығындар құрамы мен көлемі.

Көрсеткіштер       2005 жыл       2006 жыл       2007 жыл
  мың

теңге

 

 

үлес салмағы

%

  мың

теңге

үлес салмағы

%

  мың

теңге

үлес салмағы

%

1 Материалдық шығындар:  

396726

 

83,3

 

342056

 

82,4

 

335267

 

82,1

а) шикізат, материал  

282983

 

 

 

267247

   

248137

 
б) отын    29400      13107      10200  
в) электр энергиясы  

56698

     32674    

40110

 
г) жұмыс және қызмет

11057

   

13204

 

12600

 
д) көлік шығындары

16588

   

15824

   

14020

 
2 Еңбекақы шығындары:  

65720

 

13,8

 

63725

 

15,8

 

64236

 

15,7

а) еңбекақы    52325      50185      49603  
б)еңбекақыдан  аударым  

13396

   

13540

   

14633

 

 

3 Негізгі құралдардың тозуы  

 

3395

 

 

0,7

 

 

1975

 

 

0,5

 

 

2012

 

 

0,5

4 Басқалай шығындар  

10272

 

2,2

 

7322

 

1,8

 

6808

 

1,7

  Барлық сомасы                 476113  

100

 

415078

 

100

 

408333

 

100

3 – кестеден көрініп тұрғандай, өндіріске кеткен шығындар құрылымы мен көлемі жылдан-жылға төмендеген. Бұл өндірістің құлдырауына байланысты болып келеді. Егер, шығынның барлық сомасы 2005 жылы 476113 мың теңгені құраса, ал 2007 жылы ол 408333 мың теңгені құраған. Яғни, оның номенклатурасы бойынша шығын құрамы да өзгерген. Нәтижесі бойынша, материалдық шығын құны төмендесе, еңбекақыға шығындар 2006 жылдан 2007 жылға барғанда аздап жоғарылап, 2005 жылы қайтадан көлемі төмендеп кеткен. Еңбекақы шығынының былай өзгермелі болуы еңбекақы қоры мөлшеріне байланысты.

ЖШС «Батырдың» өндірісінің көлемі. (мың теңге)

         Көрсеткіштер   2005 жыл    2006 жыл   2007 жыл
1 Іс-әрекеттен алынған табыс              494800           455073          427050
2 Негізгі құралдар құны                92479           131184          144565
а) өндірістік                83140           124501          187200
б) өндірістік емес                29339               6683              7365
3 Жұмысшылар саны (адам)                  1033               1005              1200
Соның ішінде:              өндірістік персонал саны  

523

                525  

 

 

4 Еңбекақы қоры                35668             42313            43401
5 Жылдың соңындағы жарғылық капитал мөлшері

7730

7730

7730

4 – кесте бойынша ЖШС «Батырдың» іс-әрекеттен алған табысы жылдан-жылға төмендегенін көреміз. Бұл ауылшаруашылық өнімін өндіруші, жеке сектордан келіп түсетін өнім өндірісі қызметтер үшін негізгі шикізаттың аз болуынан. Бұл табыс жеке кәсіпкерлерден туындайтын конкуренция әсерінен де болады. Конкуренция жағдайында маңызды орынды жұмыстың сапасы алады. Ал, негізгі құралдардың құны жылдан-жылға өскенін көреміз. Бұл негізгі құралдарды қайта бағалауға байланысты. Жұмысшылар саны үш жылда көп өзгере қоймаған. Орташа айлық еңбекақы 2006 жылы 3014 теңгені құраса, 2007 жылы 2680 теңгені құрайды. Бұдан кәсіпорынның орташа еңбекақысы мемлекетпен кепілденген кіші еңбекақыға қарағанда 13 пайызға жоғары екенін байқаймыз. Міне, осыған сай еңбекақы қоры  2005 жылы 35668 мың теңгені құраса, 2007 жылы 43401 мың теңгені құрайтынын көруге болады.

      Серіктестік қатысушысының негізгі құқықтары:

1) Серіктестік іс-әрекетінен табыс алу;

2) Серіктестік іс-әрекеті туралы және құжаттары туралы ақпарат алу;

3) Жарғымен анықталған ретте серіктестік ісін басқаруға қатысу;

4) Кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігінің құнын серіктестік ликвидация жағдайында алуға құқылы.

Серіктестік қатысушысы міндеттері:

1) Құрылтайшы құжаттарын талап етуге,

2) Салымды мерзімінде, ретте, тәсілдер мөлшерінде құрылтайшы құжатымен қаралған ретте енгізуге;

3) Серіктестіктің коммерциялық құпиясы бар мәліметін жарияламауға міндетті.


Скачать/Жүктеу

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.
1Referat.kz сайтында кез-келген тақырыпқа мәліметтер, қазақша рефераттар, курстық жұмыстар жинақталған. Барлық мәліметтер тегін. Керек мағлұматты Жүктеп (Скачать) немесе Көшіріп (Скопировать) ала аласыз.

Наш сайт — это огромная Коллекция рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Все материалы на сайте бесплатные. Нужную работу вы можете, скачать или скопировать.
Сайт картасы